28 Oct2019October 1, 2019
Post
ฟันน้ำนม ลูกขึ้น อาการฟันขึ้นแก้ไขยังไง เมื่อลูกงอแง

ฟันน้ำนม ลูกขึ้น อาการฟันขึ้นแก้ไขยังไง เมื่อลูกงอแง

ฟันน้ำนม จะโผล่เข้ามาทักทายเด็กในอายุประมาณ 6 เดือน ถึง 2 ปีครึ่ง กระบวนการงอกของอาการฟันขึ้นเกิดขึ้นตั้งแต่ในครรภ์มารดา แต่การงอกขึ้นในช่องปากอาจจะขึ้นเร็วหรือช้ากว่านี้ก็เป็นเรื่องปกติค่ะ แต่ฟันน้ำนมซี่แรกของลูกจะขึ้นต้องไม่เกิน 12 เดือน หากเกินกว่านี้คือความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์นะคะ