16 Dec2019December 18, 2019
Post
สมาธิสั้น คืออะไร ? เรามาทำความเข้าใจกันเถอะ

สมาธิสั้น คืออะไร ? เรามาทำความเข้าใจกันเถอะ

สมาธิสั้น (ADHD) อาการของผู้ที่เป็นโรคสมาธิสั้นอาจยังคงอยู่ตลอดจนเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ โดยรูปแบบอาการอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยตามวัย และตามการรักษาดูแลที่ผู้ป่วยได้รับ หรืออาจยังมีบางอาการที่ยังคงอยู่และกระทบกับการดำเนินชีวิตประจำวัน สมาธิสั้นเป็นโรคทางจิตที่พบมากที่สุดของเด็ก โรคขาดสมาธิในการจดจ่อตั้งใจทำสิ่งใดให้สำเร็จ ขี้ลืม ไม่ใส่ใจคำสั่ง อยู่ไม่นิ่ง ไม่ชอบอยู่กับที่ ไม่อดทน หุนหันพลันแล่น  เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องเริ่มเข้าโรงเรียน ต้องทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เริ่มสื่อสารและเข้าสังคม สมาธิสั้น จะเกิดในเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง โดยปกติมักพบในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเมื่อเด็กเริ่มมีปัญหาในการให้ความสนใจ ผู้ใหญ่ที่มีภาวะสมาธิสั้นอาจมีปัญหาเรื่องการจัดการ การจัดลำดับความสำคัญ และไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้ หรือจัดการได้ไม่ดี พวกเขาอาจมีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดี ความนับถือตนเองและ เสพติดหรือติดยาเสพติด อาการที่พบในเด็ก โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท : 1.ด้านการขาดสมาธิจดจ่อตั้งใจ วอกแวกง่ายเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น หรือมีความคิดอื่นมากระตุ้นในขณะทำกิจกรรมใด ๆ อยู่ ไม่ทำตามคำแนะนำหรือไม่สามารถทำงานเสร็จตามกำหนดการ ไม่ตั้งใจฟัง ไม่สนใจในขณะที่มีคนพูดด้วย ไม่ใส่ใจและทำผิดพลาด จัดลำดับความสำคัญไม่เป็น เรียงลำดับสิ่งที่ควรทำไม่ได้ มีปัญหาในการจัดการงานประจำวัน ไม่ชอบทำสิ่งที่ต้องนั่งนิ่ง ๆ ไม่ชอบเรียนรู้เรื่องที่ต้องใช้เวลา มักลืมสิ่งที่ต้องทำหรือที่ได้รับมอบหมาย มีแนวโน้มที่จะฝันกลางวัน 2.เด็กที่มีสมาธิสั้น: ร้อนรน กระสับกระส่าย อยู่ไม่สุข ไม่ชอบนั่งนิ่งๆ ไม่สามารถทำกิจกรรมหรืองานอดิเรกได้เงียบ ๆ ตามลำพัง นั่งนิ่งอยู่กับที่นาน...